No Show Policy Evenementen QBDBD

No Show Policy

De No Show Policy bij evenementen van de Juridische Faculteitsvereniging aan de Vrije Universiteit Amsterdam, QBDBD.

Artikel 5.8 No show beleid

 1. Indien een deelnemer, na inschrijving of aanmelding voor een activiteit, zich onthoudt van deelname en deze afwezigheid niet tijdig meldt aan het bestuur van de vereniging, is er sprake van een “no show”. In het geval van activiteiten zoals borrels, feesten en andere door het bestuur aan te wijzen activiteiten, is er in beginsel geen sprake van een no show bij de onaangekondigde afwezigheid van een deelnemer. De juridische, culturele en andere vooraf geplande activiteiten op een studiereis of andere door de vereniging georganiseerde excursies zijn onverminderd onderhevig aan het no show beleid.

 2. Bij een tijdige afmelding zullen er geen consequenties zijn voor de deelnemer. Daarvoor geldt dat een afmelding die minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit wordt gedaan, tijdig is. De tijdige afmelding dient mondeling of via de mail te worden gedaan bij het bestuur van de vereniging en brengt geen verdere consequenties met zich mee. Een afmelding die binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit wordt gedaan, dient per mail te worden gedaan en kan zonder opgave van een geldige reden consequenties met zich meebrengen voor de deelnemer.
 3. Indien een deelnemer verzuimt om zich tijdig op de in het vorige lid beschreven wijze af te melden en zich onthoudt van deelname aan de activiteit, dan kan het bestuur van de vereniging de gemaakte kosten verhalen op de deelnemer en/of besluiten tot het opleggen van een sanctie. Het bestuur maakt hierbij een onderscheid tussen een activiteit met een deelnemersbijdrage en een activiteit zonder deelnemersbijdrage.

  a.
  Bij een activiteit met deelnemersbijdrage worden bij een no show de originele deelnemersbijdrage en de door QBDBD voor de deelnemer gemaakte kosten verhaald.
  b. Bij een activiteit zonder deelnemersbijdrage kan het bestuur bij een no show de door QBDBD voor de deelnemer gemaakte kosten verhalen alsmede een sanctie opleggen aan de deelnemer, bestaande uit een geldelijke vergoeding ter hoogte van €10.
 4. Indien een deelnemer, al dan niet zijnde een lid, zich herhaaldelijk onthoudt van deelname aan een activiteit waar deze zich voor heeft ingeschreven dan wel voor heeft aangemeld, zonder tijdige afmelding, dan kan het bestuur de deelnemer de toegang tot andere activiteiten, die door de vereniging worden georganiseerd, ontzeggen.
 5. Indien een deelnemer, al dan niet zijnde een lid, zich niet kan verenigen met een opgelegde sanctie of met de door de vereniging op hem verhaalde kosten, kan deze in bezwaar gaan tegen deze beslissing bij het bestuur van de vereniging. Zowel de deelnemer als het bestuur zijn bevoegd om het bezwaar, al dan niet in tweede aanleg, in te dienen respectievelijk de behandeling van het bezwaar over te dragen aan de Raad van Advies van de vereniging.

No Show Policy

The No Show Policy at events of the Juridische Faculteitsvereniging at VU University Amsterdam, QBDBD.

Artikel 5.8 No Show Policy

1. If, after registration or registration for an activity, a participant abstains from participation and does not report this absence to the board of the association in time, this shall be considered a “no show”. In the case of activities such as drinks, parties and other activities to be designated by the board, there shall be no “no show” in the event of the unannounced absence of a participant. The legal, cultural and other pre-planned activities on a study trip or other excursions organised by the association are fully subject to the no show policy.

2. In the event of cancellation on time, there will be no consequences for the participant. An unsubscription that is made at least 48 hours before the start of the activity shall be timely. The timely cancellation shall be made verbally or by telephone to the board of the association and shall not entail any further consequences. An unsubscription that is made within 48 hours before the start of the activity must be made by telephone and may, without giving a valid reason, have consequences for the participant.

3. If a participant fails to unsubscribe in time in the manner described in the previous paragraph and abstains from taking part in the activity, the Board of the Association may recover the costs incurred from the participant and/or decide to impose a sanction. In doing so, the Board shall make a distinction between an activity with a participant’s contribution and an activity without a participant’s contribution.

a. In the case of an activity with a participation fee, in the case of a no show, the original participation fee and the costs incurred by QBDBD for the participant shall be deducted from the fee recounted.
b. In the case of an activity without a participant’s contribution, the board may, in the case of a no show, recover the costs incurred by QBDBD for the participant and impose a sanction on the participant, consisting of a monetary compensation in the amount of €10.

4. If a participant, whether or not a member, repeatedly refrains from participating in an activity for which (s)he has registered or has applied, without timely cancellation, the Board may deny the participant access to other activities organised by the association.

5. If a participant, whether or not a member, cannot agree with a sanction imposed on him or her or with the costs recovered from him or her by the association, he or she may object to this decision with the board of the association. Both the participant and the Board shall be authorised to submit the objection, whether or not in second instance, or to transfer the handling of the objection to the Advisory Board of the Association.